Podstatou mojej vízie spravovania nášho kraja v duchu „BLIŽŠIE K ĽUĎOM“, je správať sa rovnako ku všetkým obyvateľom. Každý jeden človek má právo na kvalitný život a práve o to sa budem snažiť. Sme veľká komunita, ktorá pokiaľ chce prosperovať musí prekonať svoje rozdiely a pracovať spoločne.

Sociálna oblasť 

Sociálne služby sú v našom kraji nedostatočné. Chcem, aby boli dostupné v každom okrese. Vyčleníme finančnú podporu pre obce v oblasti opatrovateľskej služby. Podporou obcí, ktoré majú problém túto službu poskytovať, odľahčíme naše zariadenia a zároveň našim obyvateľom takto umožníme zostať doma vo svojej obci, meste – v ich prirodzenom prostredí. Práca v chránených dielňach je možnosť, ako sa môžu znevýhodnéní občania aktívne angažovať a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Práve preto budeme podporovať chod a vznik týchto pracovísk. Plánujeme zvýšiť odmeny zamestnancov tejto profesie a poskytnúť možnosti profesionálneho a odborného vzdelania. Náš zámer je pomôcť seniorom, zdravotne a sociálne znevýhodneným a samozrejme ich rodinám. Kvalitné sociálne služby, znamenajú aj spokojných a odborne zdatných ľudí, ktorí v tomto segmente pracujú. Preto vo svojom programe pamätám aj na nich. 

Zdravotníctvo 

Starnutie zdravotného personálu a budúci zánik ambulancií predstavuje v dohľadnej dobe reálnu hrozbu. Odborná príprava absolventov v zdravotníctve trvá dlhšiu dobu. Na personálnu výmenu je nutné sa cielene pripraviť, ale chýbajú implementačné postupy. Prichádzame preto so systémom rezidentského programu, kedy VÚC preberie hlavnú logistickú úlohu v uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu s nemocnicou a absolventom. Chceme nadviazať spoluprácu so strednými a vysokými zdravotníckymi a ošetrovateľskými školami a motivovať študentov uvažovať o štúdiu zdravotných odborov. Prostredníctvom grantov a podporných štipendií umožníme štúdium aj študentom zo sociálne slabších skupín. Týmito krokmi plánujeme dosiahnuť nárast počtu kvalifikovaných a odborne vzdelaných ľudí v zdravotníctve. 

Školstvo

Vzdelanosť detí, ale aj  ostatných obyvateľov NSK je jednou z dôležitých priorít nášho programu. Potrebujeme zvýšiť kvalitu vzdelávania v našom regióne a začneme práve podporou učiteľov a ich vzdelania. Budeme aktívne pomáhať školám zapájať sa do domácich a zahraničných grantových a nadačných projektov. Vyčleníme prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu edukačných zariadení a zvýšenie počtu študentov najmä v duálnom systéme vzdelávania a v zdravotníckych odboroch. Na stredných školách vzniknú školské podporné tímy, ktoré budú asistovať a pomáhať študentom. Podporíme na stredných školách rozvoj kľúčových kompetencií ako záruky dlhodobej uplatniteľnosti a podpory duálneho vzdelávania. Práve mladí občania sú naša budúcnosť, a práve preto by sme im mali poskytnúť tie najlepšie možnosti pre vzdelávanie. 

Doprava

V našom kraji máme zlý stav ciest a mostov, a preto je pre mňa prioritou ich  rekonštrukcia. Po detailnej analýze ich stavu vytvoríme nový plán pre obnovu a zvýšime množstvo opravených komunikácií oproti predošlým rokom. Budeme sa snažiť o efektívnejšie železničné prepojenie s hlavným mestom a vybudovať kvalitné cyklotrasy pre obyvateľov a návštevníkov Nitrianskeho regiónu. Uvedomujem si, že plánovanie finančných prostriedkov na ich opravu, rekonštrukciu a preventívne činnosti bol poddimenzovaný. Chceme navýšiť rozpočet s cieľom zaistiť bezpečnú, rýchlu a pohodlnú dopravu pre našich obyvateľov. 

 

Životné prostredie 

Otázka ochrany životného prostredia je dôležitou súčasťou života nás všetkých. Budeme dbať na obnove zelených plôch popri cestných komunikáciách, ale aj v mestách a obciach. Pri rekonštrukcii verejných budov budeme preferovať „zelené“ riešenia ako zelené strechy, alternatívne zdroje energie a technológie na zadržiavanie dažďovej vody. Vytvoríme plán na ochranu lesov a zelených plôch. Vizuálny smog je problémom naprieč celému Slovensku. Plánujeme ho odstrániť a nahradiť zeleňou v celom našom kraji. Je potrebná hĺbková kontrola reklamných plôch a ich povolení. Pokiaľ dôjde k vypíleniu stromov, NSK vysadí za každý jeden dva ďalšie. Životné prostredie je súčasťou bohatstva nášho regiónu a podstatné pre všetky živé organizmy, vrátane nás. 

Regionálny rozvoj 

Rozvoj nášho regiónu je kľúčovým faktorom pre budúce hospodárenie. Vytvoríme funkčnú, stabilnú a pritom flexibilnú platformu spolupráce pre nový spôsob správy územia. Na rozhodovaní sa okrem samosprávy budú podieľať aj odborníci pre konkrétnu oblasť. Pre výrobcom a nositeľov tradičných remesiel vybudujeme nové predajné miesta, čím podporíme predaj a zlepšíme prístup k zákazníkom. V spolupráci s vedeckými a výskumnými inštitúciami vybudujeme moderné a inovatívne poľnohospodárstvo, a tým zvýšime zamestnanosť v odľahlých regiónoch. NSK bude spravovať regionálny fond rozvoja, ktorý bude umožňovať rôzne formy financovania. Podporíme potenciál cestovného ruchu: existujúce aj nové kultúrne podujatia, rekonštrukcie významných pamiatok, využitie termálnych a liečivých prameňov, budovanie európskych kultúrnych a regionálnych zážitkových ciest. 

Aby sme dosiahli úspešné fungovanie NSK musíme mať prehľad o problematických oblastiach a vďaka návrhom tímu odborníkov hľadať tie najefektívnejšie riešenia pre ľudí. Čaká nás veľa práce, na ktorú sa teším a verím, že výsledky budeme môcť vidieť už čoskoro.