7. Starostlivosť o obete zneužívania a násilia má byť lepšia

Dôležitou oblasťou sociálnej politiky je problematika domáceho násilia a násilia páchaného na deťoch, oblasť prevencie,
intervencie a následnej pomoci pre obete domáceho násilia, týrané, sexuálne zneužívané deti, rôznymi spôsobmi ohrozované
nevhodným a nevyžiadaným obsahom na internete. Napriek tomu, že táto problematika patrí do viacerých sektorov, je teda
multisektorová, má významné miesto práve v sociálnej oblasti.


Chceme
sa zamerať na predchádzanie násiliu a novým fenoménom ohrozujúcim deti a mládež, posilnením preventívnych
aktivít a programov so zapojením širokého spektra škôl. Účinný a rešpektujúci komplexný systém práce s obeťami násilia
a sexuálneho zneužívania má byť prostriedkom, ako sa obeť, čo najskôr dokáže začleniť do spoločnosti a viesť primerane
dôstojný život.


Hlavné ciele:
Vybudovanie siete podporných centier, dostupných regionálne. Podpora zrovnoprávnenia postavenia žien
v spoločnosti v najširšom zmysle slova a ochrana detí pred fenoménmi súčasnej digitálnej doby.


Opatrenia:

  • Podporíme a zavedieme programy zamerané na prevenciu domáceho násilia, násilia na deťoch a medzi deťmi už od materských škôl, a to v oblasti identifikácie, akútnej krízovej intervencie, ochrany a odbornej pomoci. Zrealizujeme audit poradenských centier pre deti a pre dospelé obete domáceho násilia, špecializovaných zariadení pre obete domáceho násilia s ohľadom na ich dostupnosť a kapacity v rámci Slovenska.
  • Na základe výsledkov auditu nastavíme komplexnú celoplošnú sieť poradenských centier podpory obetiam domáceho násilia, týraným a sexuálne zneužívaným deťom, akceptujúc minimálne štandardy Rady Európy na poskytovanie služieb ženám zažívajúcim násilie.
  • Zasadíme sa o zavedenie systému podporovaného bývania s prvkami „housing first“pre obete domáceho násilia na najmenej 2 roky bez ohľadu na príjem a majetkové postavenie.
  • Prehodnotíme financovanie poradenských služieb a služieb krízovej intervencie spojené aj s bezpečným bývaním pre obete domáceho násilia.
  • Zavedieme do Trestného zákona prečin domáceho násilia – V reálnom živote obetí existuje vysoké percento tzv. „domáceho násilia“, kde konanie páchateľa síce nenapĺň a prísne podmienky zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ale aj tak sa jedná o násilie medzi blízkymi osobami a obete tohto násilia prežívajú bolesť, strach, stres či úzkosť. Pritom ide o násilné konanie, kde nejde o nízku nebezpečnosť pre spoločnosť a nejedná sa teda o priestupok.
  • Zasadíme sa o vytváranie špeciálnych policajných tímov vyškolených na problematiku domáceho násilia.
  • Zasadíme sa o zlepšenie postavenia žien, ich rovnoprávneho postavenia v spoločnosti.
  • Pripravíme účinnú legislatívu, ktorá bude chrániť deti a mládež pred nevhodným a najmä nevyžiadaným obsahom na internete ohrozujúcim ich psychický vývin, osobnostnú integritu či podnecujúcim k sebapoškodzovaniu alebo k šikane druhých.
  • Zasadíme sa o zlepšenie prevencie a účinných nástrojov v oblasti kybernetického prenasledovania a násilia.
  • Zasadíme sa o zlepšenie prevencie a účinných nástrojov na ochranu obetí šikanovania, týrania a sexuálneho zneužívania detí a mládeže v prostredí škôl a zariadení športových, záujmových či voľnočasových aktivit.