6. Aj ľudia v kríze si zaslúžia mať sa lepšie

Na Slovensku regionálne absentujú služby pre ľudí, ktorí sa vyskytnú v krátkodobej či dlhodobej kríze. Kapacita služieb
krízovej intervencie je v jednotlivých krajoch veľmi rozdielna a najmä nedostatková. Bremeno ťarchy starostlivosti o ľudí
v kríze znášajú zväčša mestá. Štát by sa mal vedieť postarať a garantovať služby aj ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú bez bývania alebo sú ohrození stratou bývania, o deti
v zariadeniach krízovej intervencie, či deti z málo podnetného prostredia, o mladých dospelých, ktorí odchádzajú alebo sú
po odchode zo zariadení ústavnej starostlivosti. Pozornosť štátu si zaslúžia aj ľudia, ktorým po uhradení všetkých poplatkov
za energie a služby za bývanie nezostáva dosť prostriedkov na dôstojný život. Na Slovensku chýba najmä terénna sociálna
práca s ľuďmi v kríze, či zariadenia opatrovateľskej služby pre dlhodobo chorých ľudí s nízkym príjmom, či dostupné bývanie.


Chceme
na Slovensku služby založené na sociálnom bývaní a podporných službách jednotlivcovi a rodine, ktorí nezvládajú
obtiažnu sociálnu situáciu, do ktorej sa dostali. Chceme podporiť rozšírenie regionálne dostupnej siete služieb krízovej
intervencie, podporiť rozvoj komunitnej sociálnej práce, rozší renie služieb sociálnej výdajne potravín, prístup ľudí v kríze
k službám či scitlivenie tejto témy voči verejnosti.


Hlavné ciele:
Zaručíme rovnaké podmienky financovania služieb krízovej intervencie bez ohľadu na zriaďovateľa. Prijmeme
nový zákon o energetickej chudobe a nový zákon o službách krízovej intervencie.


Opatrenia:

  • Prijmeme zákon o energetickej chudobe, ktorý presne definuje skupiny obyvateľstva ohrozené najväčšou chudobou.
  • Pripravíme zákon o krízovej intervencii, v ktorom navrhneme rozdelenie financovania služieb na obligatórne a ostatné, pričom financovanie obligatórne prenesieme do kompetencie štátu a ďalšie prerozdelíme do kompetencií miest a VUC.
  • Pre dostupnosť krízovej intervencie z pohľadu ľudí vyriešime otázku trvalého pobytu, aby samosprávy preplácali služby poskytnuté ľuďom aj bez trvalého pobytu v danom meste alebo v obci.
  • Otvoríme diskusiu ohľadom kompetencií a princípu minimálnej siete služieb krízovej intervencie, aby na určitý počet obyvateľov existoval v regióne garantovaný minimálny rozsah služieb.
  • Zavedieme systematickú podporu pre registrované subjekty na distribúciu potravín formou dotácií na energie, priestorov a podobne, cieľom čoho bude aktívne znižovať odpad a zároveň zlepšiť dostupnosť potravín pred ukončením spotreby k ľudom s nízkym príjmom tam, kde žijú.
  • Podporíme zriaďovanie a prevádzku zariadení opatrovateľskej služby pre nízkopríjmových klientov.