5. Sociálne služby a kompenzácie zdravotného postihnutia majú byť lepšie

Každý z nás si zaslúži žiť plnohodnotným životom bez ohľadu na svoj vek či zdravotný stav. Mať právo voľby, kde a s kým
bude žiť. Nie v nejakom nanútenom prostredí, a to len preto, že iná možnosť nie je dostupná. Mať právo dosahovať čo najvyššiu
mieru nezávislosti, zúčastnenosti, starostlivosti, sebarealizácie a dôstojnosti. Mať prístup k celému spektru podporných
služieb, či už domácich alebo pobytových, komunitných podporných služieb, vrátane osobnej pomoci, nevyhnutných pre
nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej. Mať dostupné komunitné služby a zariadenia pre širokú verejnosť za
rovnakých podmienok pre všetkých na základe individuálnych potrieb. Každý jeden z nás je iný a to, čo vyhovuje jednému,
nemusí vyhovovať inému.


Chceme,
aby sa sociálna starostlivosť o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, odkázaných či núdznych vnímala a riešila
nielen z pohľadu jedného rezortu. V modernej spoločnosti je potrebné individuálne pristupovať k potrebám každého jedného
človeka a zároveň je potrebné poskytnúť každému takú spleť druhov, typov a foriem podpory, pomoci a starostlivosti, ktorá
vyhovuje jemu samému a to doma či v zariadení, alebo aj doma, aj v zariadení súčasne.


Hlavné ciele:
Každý človek, ktorý pomoc potrebuje, jeho rodina, v každom kúte Slovenska má mať dostupnú sieť sociálnych
služieb, aby mal každý právo výberu zostať doma, či žiť v zariadení. Aby každý človek a jeho rodina mali možnosť voľby rozhodnúť
sa a reálne žiť plnohodnotný život. A to bez rozdielu, či je zdravý alebo so zdravotným postihnutím. Či počas života
nepríde o zrak, sluch, nezostane na vozíku. Či sa v dôsledku nepriazne osudu nestane tým slabším, osamelým, odkázaným. Či
je vôbec schopný brániť sa, napríklad vzhľadom na svoj nízky vek. Naša spoločnosť musí byť sociálne solidárna, ale musí byť
súčasne aj sociálne spravodlivá, a to s ohľadom na všetky skupiny ľudí.


Opatrenia:

 • Prijmeme nový zákon o sociálnych službách.
 • Postupne ale zásadne navýšime rozpočet štátu pre sociálnu starostlivosť tak, aby sme sa priblížili priemeru Európskej únie zo slovenského 0,8 % HDP k európskemu 1,7 % HDP.
 • Zavedieme nový model financovania starostlivosti o odkázaných ľudí − osobný rozpočet pre odkázaných ľudí prostredníctvom poukazov, aby si sami mohli vybrať spôsob a formu opatery cez sociálne služby či kompenzácie, ktoré potrebujú.
 • Zjednotíme financovania verejných a neverejných poskytovateľov − všetky verejné zariadenia sociálnych služieb (obecná, mestské, krajské) sa povinne stanú príspevkové organizácie a budú sa rovnako uchádzať o verejné zdroje, či už zo štátu alebo zo samospráv. Ak sa zrovnoprávnia samosprávne zdroje medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi, zrovnoprávnia sa aj úhrady prijímateľov týchto sociálnych služieb.
 • Zavedieme zákonom stanovené a valorizované paušálne finančné príspevky na prevádzku sociálnych služieb a valorizáciu finančného príspevku na prevádzku sociálnych služieb a valorizáciu príspevkov na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia (vrátane osobnej asistencie), čo odvodíme od rastu inflácie s narátaním zvyšovania priemernej mzdy.
 • Zavedieme vyrovnávací príspevok regionálnej samosprávy, ktorý bude dopĺňať finančnú stratu poskytovateľa sociálnych služieb spôsobenú čiastočnými platbami klientov.
 • Mimoriadnou štátnou dotáciou dorovnáme zákonné navýšenie miezd pre pracovníkov v sociálnych službách u neverejných poskytovateľov.
 • Vytvoríme štipendijný program pre vzdelávanie budúcich zamestnancov v oblasti sociálnej starostlivosti a poskytneme náborový bonus zamestnancom v oblasti sociálnej starostlivosti.
 • Rozšírime zoznam profesií pôsobiacich v sociálnych službách, na ktoré bude možnosť poskytnúť stabilizačný príspevok (aj pre poradcov služby včasnej intervencie, tlmočníkov pre osoby so sluchovým postihnutím, manažérov kvality a podobne).
 • Zavedieme bonusový systém, štátom garantovaný a financovaný sociálny program pre zamestnancov v sociálnej oblasti, ako aj každoročný nárok na bezplatný dvojtýždňový pobyt v kúpeľoch hradený štátom po odpracovaní 10 rokov v sociálnej oblasti.
 • Otvoríme dialóg so zástupcami miestnej samosprávy o novom prerozdelení kompetencií s cieľom presunúť pobytové formy sociálnych služieb na kraje, prípadne na väčšie mestá, aby obce neboli zaťažované zákonnou kompetenciou zabezpečovať pobytové formy sociálnych služieb svojim odkázaným občanom vzhľadom na nižšie rozpočty obcí.
 • Prehodnotíme systém poskytovania pobytových sociálnych služieb z dôvodu väčšej špecializácie jednotlivých pobytových zariadení na konkrétny druh diagnózy alebo príbuznú skupinu diagnóz, alebo na konkrétny druh zdravotného postihnutia, aby sa v jednom pobytovom zariadení sociálnych služieb nemiešali rôzne diagnózy a rôzne zdravotné postihnutia.
 • Zavedieme inštitút strediskových obcí a ich minimálnu sieť dostupnej sociálnej pomoci pre ich obyvateľov − denný stacionár, terénna opatrovateľská služba, prepravná služba (sociálny taxík), rozvoz stravy a jedáleň, poradenské centrum a obecný asistent.
 • Obecný asistent bude slúžiť pre občanov, ktorí nie sú zdravotne odkázaní na opatrovanie, ale potrebujú pomoc a asistenciu v domácom a sociálnom prostredí na zabezpečenie denných činností, ako sú vyzdvihnutie liekov v lekárni, zabezpečenie dreva na zimu, základná starostlivosť o záhradu, nákupy a podobne.
 • Zavedieme motivačné nástroje a opatrenia pre zriaďovateľov sociálnych služieb na komunitnej úrovni, aby sme zabezpečili postupné rozširovanie ambulantných a terénnych sociálnych služieb dostupných v každom regióne.
 • V spolupráci s rezortom zdravotníctva a sociálnych vecí zjednotíme zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a zriadime samostaný nezávislý Orgán sociálnej ochrany so svojimi územnými štruktúrami, ktorý zjednotí proces posudzovania na účely kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnych služieb, podpory pri vzdelávaní a podporovanom zamestnávaní, priznania invalidity a zníženej pracovnej schopnosti, zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, zdravotného stavu dieťaťa. Jeho kompetenčnou súčasťou bude aj inšpekcia v sociálnych veciach. Financovanie Orgánu sociálnej ochrany bude definované samostatnou kapitolou v štátnom rozpočte.
 • Do sociálnej posudkovej činnosti zavedieme povinnosť návštevy posudzovaného v jeho prirodzenom sociálnom prostredí aj v prípade rozhodnutia o bezodkladnom zabezpečení sociálnej služby.
 • Prehodnotíme a nanovo nastavíme kritériá preposudzovania ľudí so zdravotným stavom, ktorý je vo svojej podstate nemenný a trvalý, najmä v prípade ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Zriadime kontaktné centrá pomoci na úrovni strediskových obcí, v ktorých v rámci multidispciplinárnej spolupráce bude poskytované komplexné a cielené poradenstvo (sociálne, rodinné, právne, ekonomické, príp. iné) pre jednorodičov, pre ľudí so zdravotným postihnutím, pre rodiny, ktoré potrebujú pomoc a zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu, pre seniorov.
 • Zavedieme model zdieľaného bývania ako novej formy (prestupného) bývania podporovaného zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde pod jednou strechou budú bývať seniori, mladé rodiny, mladí ľudia (štartovacie byty), ľudia so zdravotným postihnutím (podporované či asistované bývanie), ľudia či rodiny v kríze, vrátane zabezpečenia potrebných služieb.