4. Spojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti má fungovať lepšie

Najväčšou hodnotou je ľudská dôstojnosť každého človeka. Predovšetkým v chorobe či v núdzi, ktoré nás robí zraniteľným
a odkázaným na pomoc iných.


Chceme
zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre všetkých, väčšie vzájomné
prepojenie jednotlivých sektorov, väčšiu dostupnosť a kvalitu zameranú na individuálne potreby klienta.


Hlavné ciele:
Udržať čo najdlhšie ľudí vo svojom prirodzenom prostredí a v čo najnižšej miere odkázanosti.


Opatrenia:

 • Upravíme zákon o dlhodobej starostlivosti v spolupráci rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí.
 • Podporíme komunitnú zdravotno – sociálnu starostlivosť vytvorením siete zariadení pre dlhodobú a následnú zdravotno – sociálnu starostlivosť tak, aby sa postupne zvýšila dostupnosť na celom území Slovenska.
 • Na základe oprávnených ošetrovateľský potrieb zvýšime počet ošetrovateľských lôžok v jednotlivých krajoch v zariadeniach sociálnych služieb. Zavedieme povinný systém financovania všetkých ošetrovateľských výkonov všetkými zdravotnými poisťovňami v zariadeniach sociálnych služieb podľa reálnej potreby, nie na základe limitov stanovených poisťovňami.
 • V ústavných zdravotníckych zariadeniach budeme vyžadovať zriadenie podporných tímov pre osoby s vysokým rizikom odkázanosti, špecifickými ošetrovateľskými alebo paliatívnymi potrebami.
 • Posilníme sieť mobilných Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a podporíme všeobecnú a špecializovanú paliatívnu starostlivosť tak, aby sme predišli nadbytočným hospitalizáciám, zhoršeniu kvality života a aby sme umožnili osobám dôstojné umieranie v domácom prostredí.
 • Zrušíme predpisovanie dietetických potravín na recepty. Zavedieme poukážku na dietetické potraviny, bez obmedzenia výberu potravín.
 • Pre sociálne odkázaných zavedieme poukážku na doplatky na lieky a pomôcky.
 • Vytvoríme zákonné podmienky pre fungovanie sociálnych pracovníkov v zdravotníctve, ktorí pomôžu pacientom riešiť sociálne problémy a vybaviť následnú starostlivosť po prepustení z nemocnice.
 • V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, VÚC, mestami a obcami prehodnotíme vzájomné kompetencie, platobné mechanizmy a prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, obzvlášť pre seniorov, dlhodobo chorých a ľudí so zdravotným postihnutím.
 • V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva vytvoríme elektronickú koordinačnú službu, ktorá bude združovať ponuku zdravotno-sociálnych služieb v prirodzených komunitách, vrátane zariadení sociálnych služieb.
 • Budeme podporovať starostlivosť v domácom prostredí, a to zvýšenou podporou neformálnych opatrovateľov a dostupnosťou ambulantných a terénnych zdravotno-sociálnych služieb.
 • Zabezpečíme spravodlivé financovanie všeobecnej a špecializovanej paliatívnej starostlivosti.
 • Otvoríme odbornú diskusiu a urobíme analýzu možného spojenia Ministerstva zdravotníctva so sociálnou agendou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Otvoríme diskusiu prerozdelenia súčasných odvodov tak, aby sme nezaťažili ľudí novým odvodom naviac, ale aby sme vyčlenili zo súčasného odvodového zaťaženia nový odvod na odkázanosť, ktorý bude slúžiť na financovanie zdravotno-sociálnej starostlivosti o odkázaných ľudí v zdravotníckych zariadeniach, aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré splnia zákonné podmienky.