3. Každý opatrovaný človek a opatrovateľ si zaslúžia mať sa

lepšie

V súčasnom systéme sa v priemere jeden človek stará o dve odkázané osoby. Starnutie populácie však spôsobí, že o 50 rokov
môže na jednu osobu v systéme dlhodobej starostlivosti pripadať viac ako 5 ľudí s potrebou starostlivosti. Počet prijímateľov
pomoci v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou je viac ako 46 tisíc. V súčasnosti viac ako 75 tisíc
odkázaných osôb je opatrovaných blízkymi osobami doma. Viac ako polovica obcí na Slovensku opatrovateľskú službu ani
neposkytuje. Mať v rodine príbuzného, ktorý potrebuje opateru, môže spôsobiť veľké ťažkosti s fungovaním celej rodiny.
Častokrát sa obetuje jeden z členov rodiny, ktorý sa vzdá svojho zamestnania, aby sa mohol o svoje dieťa s ťažkým zdravotným
postihnutím, manžela či manželku, mamu či otca, doma postarať. Jediným cieľom rodiny je, aby ich blízky mohol
dôstojne a plnohodnotne žiť svoj život doma spolu s rodinou a nemusel odchádzať do zariadenia ďaleko od rodiny, resp. aby
bolo možné svoju blízku osobu doopatrovať doma. Spolu, ľudsky, s láskou a dôstojnosťou. Formálni opatrovatelia, či rodinní
(neformálni) opatrovatelia padajú na kolená. Bez pomoci, podpory a systémových opatrení zo strany štátu nevydržia už dlho
so silami.


Chceme,
aby sa od slov prešlo k činom. Už nemôžeme čakať a nefungujúci systém plátať kozmetickými riešeniami. Chceme,
aby každý opatrovateľ, či formálny, či neformálny (rodinný) mal potrebné podmienky na opatrovanie a k tomu adekvátne
finančné ohodnotenie. Chceme, aby sa štát staral o ich psychické a fyzické zdravie. Chceme, aby opatrovatelia mali možnosť
odľahčenia, možnosť na osobný oddych či voľno. Chceme, aby sa aj opatrovatelia mali lepšie a nemuseli opatrovať v zahraničí.
Chceme, aby sa rodiny nebáli, čo bude s ich blízkymi, keď príde čas a potreba sociálnej starostlivosti. Chceme, aby štát
zabezpečil podporu rodinám, ktoré sa starajú o odkázaných blízkych.


Hlavné ciele:
Opatrovatelia na Slovensku sú v takej kritickej situácii, že nutne musia nastať zásadné zmeny financovania
sektora a zvýšenie miez opatrovateľov. Preto pripravíme nový zákon. Zadefinuje profesiu, posilnenie kompetencií a vzdelávanie
formálneho a neformálneho „opatrovateľa“, zavedieme možnosť rekondičných pobytov hradených zo strany štátu pre
zamestnancov v sociálnej oblasti a zrovnoprávnime financovanie verejných a neverejných poskytovateľov. Zároveň zjednotíme
proces posudzovania.


Opatrenia:

  • Navýšime finačné ohodnotenie formálnych a neformálnych opatrovateľov a ďalších zamestnancov v sociálnych službách, aby pre nich bolo atraktívne pracovať na Slovensku a nie v zahraničí. Preto navrhuje zvýšiť o 500 eur príspevok pre domácich opatrovateľov a o 50 % mzdy v sociálnych službách.
  • Zákonom zadefinujeme profesiu, posilnenie kompetencií a vzdelávanie formálneho a neformálneho opatrovateľa a zavedieme možnosť výkonu terénnej opatrovateľskej služby aj na živnosť.
  • Zavedieme profesionálnu podporu neformálnym opatrovateľom financovanú štátom vo forme: profi rodič + profi opatrovateľ/ošetrovateľ ako supervízor − ktorí budú po pridelení príspevku za opatrovanie budú bezplatne k dispozícii neformálnemu opatrovateľovi na určité obdobie za cieľom zvyšovania kvality procesu opatrovania a poskytnutia profesionálnej podpory a poradenstva pre začínajúceho neformálneho opatrovateľa.
  • Otvoríme diskusiu skoršieho odchodu do dôchodku pre opatrovateľov a ďalšie fyzicky a psychicky náročné pracovné pozície v pomáhajúcich profesiách.
  • Zavedieme databázu opatrovateľov na regionálnej úrovni, aby si odkázaný človek, či jeho rodina mohla dohľadať potrebnú pomoc a poskytnutie služieb formálnym opatrovateľom, ktorého si samé vyberú. Spustíme povinnú registráciu opatrovateľov pre zlepšenie prehľadu o dostupnosti opatrovateľskej služby.
  • Legislatívne zadefinujeme vytváranie rezervy (miesto/lôžko) u poskytovateľov sociálnych služieb všetkých foriem (pobytová, ambulantná, terénna) na účel poskytnutia odľahčovacej služby v čase potreby opatrovaného, ktorá bude aj v čase neobsadenosti financovaná štátom.
  • V rámci odľahčovacej služby zavedieme zákonnú povinnosť, aby úkony odkázanosti a bývanie boli pre opatrovaného poskytnuté bezplatne.
  • Zavedieme asistenčné služby neformálnym opatrovateľom, aby mohli s opatrovaným stráviť určitý voľný čas ako rodina (mama/otec a dieťa, dcéra/syn a otec/mama) napríklad pri návšteve kina či divadla a podobne.
  • Zabezpečíme trvalú udržateľnosť poskytovania opatrovateľskej služby aj po skončení národného projektu financovaného z Európskej únie, aby opatrovaní mali garanciu, že bude o nich postarané a opatrovatelia nemali obavy o svoju budúcnosť.