2. Každé dieťa so zdravotným postihnutím a znevýhodnením

i jeho rodina si zaslúžia mať sa lepšie

Ak na niečom záleží, potom záleží na všetkom. Pretože je dieťa dôležité, je dôležité všetko, čo robí. Dieťa môže byť v rodine
šťastné len vtedy, keď sú šťastní jeho rodičia. Každé dieťa, aj dieťa so zdravotným postihnutím či znevýhodnením a jeho rodina
je pre nás dôležitá. Je dokázané, že investície do sociálnej starostlivosti v detstve majú vyššiu návratnosť ako investície
uskutočnené v neskorších fázach života.


Chceme
dať deťom so zdravotným postihnutím či znevýhodnením lepšiu štartovaciu čiaru, aby v budúcnosti mohli žiť plnohodnotný
a nezávislý život. Aby neboli na štáte závislí, ale boli čo najviac samostatní. Chceme podporiť rodičov v ich
neobyčajnom rodičovste. Aby pre svoje každé dieťa, aj dieťa so znevýhodnením, aj dieťa bez znevýhodnenia žili, horeli, ale
nevyhoreli. Aby sa o pomoc a služby nemuseli doprosovať či zháňať cudzích, či rodinných sponzorov, alebo zbierať štuplíky
od fliaš, aby mohli zaplatiť potrebnú zdravotnú či sociálnu starosltivosť pre svoje dieťa.


Hlavné ciele:
Zabezpečiť maximálnu pomoc, podporu a potrebnú starostlivosť pre každé dieťa so zdravotným postihnutím
či znevýhodnením. Vytvoriť podmienky pre poskytovateľov tejto starostlivosti, aby mohli poskytovať svoje služby pre tieto
deti čo najviac individualizovane a adresne. Aby pomoc a starostlivosť boli dostupné v regiónoch a prišli včas. Aby sa v štáte
zmobilizovali a spojili všetky rezorty s cieľom podporiť vývin každého dieťaťa a pomôcť každej rodine.

Opatrenia:

 • Znásobíme príspevok na odkázanosť na starostlivosť v prípade detí, aby každé dieťa so zdravotným postihnutím dostalo v sociálnych službách potrebnú intenzívnu a individuálnu sociálnu starostlivosť a tým šancu na lepší a kvalitnejší život.
 • Vytvoríme minimálnu sieť sociálnych služieb na komunitnej úrovni (ambulantných a terénnych) s vymedzením územných jednotiek tak, aby každé dieťa s každým druhom zdravotného postihnutia a jeho rodina mali regionálne dostupné služby, pomoc a podporu v mieste a v čase, keď to potrebujú a mohli čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom rodinnom prostredí.
 • Zabezpečíme, aby rodič alebo poverená osoba mohli doprevádzať dieťa v prípade hospitalizácie v nemocnici, zvlášť dieťa so zdravotným postihnutím.
 • Zabezpečíme štátom financovanú, prístupnú a intenzívnu zdravotnú rehabilitáciu pre každé dieťa v štátnych aj v súkromných zariadeniach na poukaz, aby rodiny mali možnosť slobodného výberu rehabilitačného zariadenia bez ohľadu na zazmluvnenie alebo nezazmluvnenie zariadenia s poisťovňou a neboli nútené hľadať vlastné zdroje dofinancovania alebo celkového zafinancovania služieb tohto rehabilitačného zariadenia.
 • Zabezpečíme bezplatnú a dostupnú odľahčovaciu službu pre rodičov-opatrovateľov, ktorí sa dennodenne starajú o svoje dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Navýšime počty tried v predškolských zariadeniach pre deti so zdravotným postihnutím tak, aby každé dieťa s každým druhom zdravotného postihnutia, aj dieťa s poruchou autistického spektra, malo právo s potrebnou odbornou podporou, s asistentom a bez obmedzenia vzhľadom na uplatňovanie školských obvodov, navštevovať bežnú materskú školu v blízkosti svojho bydliska od troch rokov.
 • Podporíme nástroje transformácie škôl na bezbariérové s inkluzívnym modelom vzdelávania, dostupné a prístupné pre všetky deti so zdravotným postihnutím s prihliadnutím na individuálne potreby každého dieťaťa. Cesta k inklúzii v dospelosti nevedie cez segregáciu v detstve.
 • Podporíme dostupnosť logopédov pre deti so zdravotným postihnutím a zadefinujeme minimálne štandardy na poskytovanie logopedickej starostlivosti prostredníctvom štátom garantovanej časovej a regionálnej dostupnosti a frekvencie terapií pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti so zdravotným postihnutím.
 • Podporíme nástroje na zvyšovanie dostupnosti inkluzívnych tímov na školách a služieb zdieľaných špeciálnych pedagógov – terénnych špeciálnych pedagógov v procese vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na bežných školách.
 • Otvoríme odbornú diskusiu k vytvoreniu nástroja aktívneho prepájania pomoci a starostlivosti v každom životnom cykle človeka so zdravotným postihnutím od zdravotnej starostlivosti, dostupnosti a prístupnosti škôl, zamestnania, bývania a sociálnej starostlivosti.
 • Aktívne podporíme opatrenia Akčného plánu k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 – 2030.
 • Podporíme výstavbu inkluzívnych detských ihrísk na miestnej úrovni.
 • Zasadíme sa o dodržiavanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Zasadíme sa o vytváranie prístupného prostredia pre ľudí so zdravotným postihnutím vrátane verejných inštitúcií.