1. Každá rodina a každé dieťa si zaslúžia mať sa lepšie

“Rodiny, ktoré sa rozhodnú mať deti a zodpovedne ich vychovávajú, sú bohatstvom našej krajiny. Rodina je najlepším priesto- rom pre budovanie zdravých vzťahov. Vedecké štúdie potvrdzujú, že usporiadané rodinné prostredie má aj pozitívny dopad na hospodársky rozvoj krajiny. Nepriaznivý demografický vývoj, keď sa rodí čoraz menej detí a priemerný vek dožitia sa pre- dlžuje, má mnoho negatívnych dopadov na trh práce, úpadok regiónov, sociálne vzťahy, duševné zdravie, ale najmä smeruje k neudržateľnosti zdravotného a dôchodkového zabezpečenia. Podľa posledných štatistík Slovensko vymiera najrýchlejšie zo všetkých európskych krajín. Preto je v záujme socio-ekonomického i národného prežitia Slovenska nevyhnutné rodinu chrániť a venovať jej problémom oveľa väčšiu pozornosť.

Vynaložíme maximálne úsilie na úplnú ochranu života − od počatia po dôstojné dožitie. Vyspelosť spoločnosti sa meria podľa toho, ako sa vie postarať o tých najslabších. Nenarodené deti sú tými najmenšími, najnevinnejšími a najbezbrannejšími ľuďmi. Pre nás v KDH je ochrana života od počatia po prirodzenú smrť princípom zakotveným v našich srdciach i stanovách. Rov- nako vážne si uvedomujeme, že druhou obeťou potratu je žena-matka, a preto budeme vždy stáť na jej strane bez odsudzovania a s porozumením a účasťou za každých okolností. Budeme vytvárať a podporovať také opatrenia, ktoré sú dobré pre oboch – pre matku aj jej nenarodené dieťa. To sú dobré riešenia. Odmietame stavať matku proti dieťaťu a dieťa proti matke, akoby si boli vzájomne nepriateľmi. Veď ide o to najprirodzenejšie puto v medziľudských vzťahoch, nemožno s ním hazardovať.

Chceme chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Rovnakú pozornosť budeme venovať všetkým deťom a rodinám, ako aj jednorodičovským domácnostiam. Chceme posilňovať rodičov pri výchove budúcich generácií. Rodičovstvo musí byť na prvom mieste všetkých verejných politík. Za najväčšie výzvy v oblasti rodinnej politiky považujeme tieto problémy: demo- grafickú krízu, nedostupné bývanie pre mladé rodiny, nestabilitu rodinných zväzkov, problém zladenia rodinného života s pracovnými povinnosťami a prehlbujúcu sa chudobu viacdetných a jednorodičovských rodín a seniorských domácností.

Chceme, aby sa v rodinnej politike štátu pristupovalo s rešpektom k individuálnym potrebám každej rodiny. Každá má svoj príbeh a potreby. Kto cíti, že najlepšie bude pre rodinu ostať doma s deťmi, umožníme mu plne sa venovať výchove detí. Kto cíti, že popri rodičovstve potrebuje aj niečo ďalšie, napr. podnikať alebo sa vrátiť do práce, podporíme ho. Dobrá prorodinná politika dáva rodičom maximálnu slobodu, nehádže im pod nohy polená, naopak, ponúka širokú paletu možností a služieb.

Hlavné ciele: Nastavenie systémových opatrení na podporu rodiny ako základnej jednotky a kľúčového predpokladu zdravo sa rozvíjajúcej a ekonomicky prosperujúcej spoločnosti na nadrezortnej úrovni naprieč dotknutými politikami.

Opatrenia:

 • V spolupráci s mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a miestnymi samosprávami vytvoríme účinnú sieť praktickej pomoci tehotným matkám v krízovej situácii a ich rodinám. Pripravíme opatrenia na podporu tehotných žien v ťažkej životnej situácii, aby sa mohli rozhodnúť pre život svojho dieťaťa.
 • V legislatívnej oblasti sa konkrétne zameriame najmä na opatrenia na zlepšenie pomoci a informovanosti matiek, aby nemuselo dochádzať k potratom zo sociálnych dôvodov, aby sa zlepšila konkrétna pomoc pre tehotné matky v núdzi a informovanosť o rizikách potratu a možnostiach pomoci. Legislatívne prostredie chceme meniť vnímavou komunikáciou, kvalitnou prípravou, silou argumentov, demokratickým spôsobom a poctivým politickým vyjednávaním.

 • Princípom ochrany ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť sa budeme riadiť aj v súvislosti s vytváraním pros- tredia pre vedecký vývoj a výskum, regulácii moderných biotechnológií a pod.
 • Pri výpočte materskej dávky sa bude zohľadňovať vymeriavací základ zo všetkých poistných vzťahov nemocenského poistenia.
 • Zavedieme flexibilný a jednotný rodičovský príspevok (možnosť voliť si dĺžku vyplácania max do veku 3 rokov dieťaťa) s možnosťou odložiť si čerpanie rodičovského.
 • Zjednotíme príspevok na materské školy výlučne od 3 rokov a umožníme voľbu rodičom, aký spôsob opatery o svoje dieťa si zvolia do obdobia povinnej školskej dochádzky: rodič rozhodne či využije príspevok na materskú školu (štátnu, súk- romnú, cirkevnú alebo zriadenú u zamestnávateľa – jednotná výška príspevku, alebo príspevok použije v rámci detských/ susedských skupín alebo domáce vzdelávania…) so zavedením mechanizmu kontroly napredovania dieťaťa (v súčasnosti sa v rámci slovenského systému štátnej sociálnej podpory poskytujú dve charakterovo podobné dávky: rodičovský príspe- vok a príspevok na starostlivosť o dieťa).
 • Rozpracujeme a podporíme koncept detských skupín.
 • Podporíme vybudovanie firemných škôlok a družín.
 • Opatrovateľom v detských skupinách započítame toto obdobie do starobného dôchodku a oslobodíme ich od platenia odvodov.
 • Karta rodiny − štátom vydávaná karta pre členov rodiny, ktorá má tri a viac detí. Držitelia karty budú mať určité zvýhod- nenie služieb, ktoré zabezpečuje štát (zvýhodnené poplatky, napr. vstupy do múzea zaplatia len rodičia, deti budú mať vstup bezplatný, zľavy na cestovné). Posilníme kompetencie VÚC, mestám a obciam, aby boli motivované vytvárať nové formy zvýhodnenia pre viacpočetné a znevýhodnené rodiny.”
 • Zavedieme príspevok na kúpu elektrického auta pre rodiny s pracujúcim rodičom s 3 a viac deťmi.

 • Vytvoríme podmienky pre špecializáciu a odborný rast mediátorov a sudcov na riešenie rodinných sporov.

 • Pripravíme účinnú legislatívu, ktorá bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Bezpečnosť je pre nás kľúčovou hodnotou. V centre nášho záujmu je zvýšená ochrana detí a mládeže, ktorí sú v internetovom priestore a sociálnych sietí zvlášť zraniteľnou skupinou.

 • Navrhneme, aby sa v Zákone o rodine ukotvená definícia rodičstva premietla do Ústavy Slovenskej republiky a zvýšila sa tak ochrana rodičovstva ako spoločnosťou mimoriadne uznávaného poslania ženy a muža, lebo pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.

 • Podporíme adopciu a pestúnstvo, aby každé dieťa malo matku a otca. Najlepším záujmom dieťaťa je žiť v rodine s matkou a otcom. Nepodporíme legislatívne zmeny unožňujúce adopcie detí homosexuálnymi pármi.

 • Budeme chrániť deti pred obchodovaním; odmietame snahy o zavedenie tzv. surogátneho (náhradného) materstva a iné praktiky nerešpektujúce ľudskú dôstojnosť.

 • Rodičia osvojených detí a pestúni musia mať rovnakú sociálnu ochranu a rovnakú podporu. Adoptívnym rodičom navrhneme na základnú výbavu pre narodené dieťa vyplatiť rovnaký príspevok.

 • Otvoríme diskusiu o rozšírení poskytnutia príspevku na bývanie pre ľudí s nízkym príjmom, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, jednorodičia, nízkopríjmové rodiny), nielen ľudia v hmotnej núdzi.

 • Zavedieme adresné poukazy na zabezpečenie potrieb dieťaťa so zdravotným postihnutím, z nízkopríjmovej rodiny, z viacdetných rodín s počtom detí 3 a viac a detí z jednorodičovských domácností.

 • Zavedieme systematickú výchovu k vedomému rodičovstvu a prípravu na manželstvo na stredných školách.

 • Umožníme rodičom, aby sa vzdelávali a rozvíjali svoje rodičovské a partnerské zručnosti cez verejne dostupné worskhopy pre rodičov a v krízovej situácii mohli využiť odľahčujúce služby pre rodinu ako aj systém podpory širokej rodiny s cieľom zvýšenia šance nájsť v širšej rodine „náhradu“ pri zlyhaní alebo strate rodičov.

 • Zadefinujeme pojem jednorodiča do zákona o rodine, ktorý predstavuje osamelo žijúcu dospelú osobu, ktorá sama zabezpečuje starostlivosť o nezaopatrené dieťa/deti bez pomoci inej dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti.

 • Budeme podporovať ročný program sprevádzania, ktorý by osamelým rodičom pomohol v ich krízovom životnom období sa opäť zaradiť do života a postaviť na vlastné nohy. Tento program by počas jedného roku bezplatne zahŕňal: životného kouča, právnika, psychológa, ekonomického poradcu, kariérneho poradcu, mentora. Súčasne zavedieme sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych merateľných ukazovateľov.

 • Zavedieme do legislatívy systém dostupného sociálneho a nájomného bývania aj pre jednorodičovské domácnosti.

Každý, kto chce pracovať a postarať sa o rodinu si zaslúži mať sa lepšie

 • Podporíme zdieľané, skrátené pracovné úväzky a flexibilné formy práce. V súčasnosti je Slovensko jednou z krajín, ktoré zamestnávajú najmenej ľudí v skrátených formách pracovného úväzku. Zamestnávateľov podporujúcich tieto formy oslobodíme od časti odvodov.

 • Štát pôjde príkladom a všetky štátne úrady, vláda, štátne podniky, a nimi zriadené entity povinne umožnia zamestnávanie rodičov so školopovinnými deťmi na čiastočný úväzok a vyčlenia na to určitý podiel pracovného fondu.

 • Pre pracujúce matky s deťmi do veku 15 rokov zavedieme 1 deň voľna v mesiaci navyše.

 • Upravíme zamestnávanie študentov a seniorov formou skrátených úväzkov s oslobodením od odvodov do určitej výšky mzdy, ktorá sa bude po dohode s organizáciami zastupujúcimi študentov a seniorov valorizovať.

 • Vytvoríme podmienky pre rodinné podnikanie.

 • Legislatívne upravíme možnosť 4 dňového pracovného týždňa. Dnes čelíme pandémii duševných chorôb, vyhoreniu a kríze v rodín. Možnosť pracovať 4 dni v týždni vnímame ako prorodinné opatrenie, ktoré vytvára väčší priestor pre trávenie času s rodinou, času na oddych a regeneráciu.

 • Pre zvýšenie ochrany pracovníkov a podporu duševného zdravia jednotlivcov a celých rodín zásadným spôsobom obmedzíme prácu v nedeľu; k tejto téme otvoríme širokú diskusiu s odbornou verejnosťou vrátane tripartityMinimálnu mzdu budeme upravovať po dohode s tripartitou.

 • Zachováme daňový bonus pre rodičov v súčasnej podobe a po prvých skúsenostiach ho prehodnotíme.

 • Pre zamestnávateľov zamestnávajúcich pracovníkov na sezónne práce umožníme zakúpiť si od štátu normohodiny s uhradenými odvodmi. Sezónni pracovníci budú vyplácaní zo zakúpeného balíka už bez odvodovej povinnosti.

 • Služby zamestnanosti „ušijeme“ na mieru každému uchádzačovi o prácu v spolupráci s centrami sociálnej podpory zriadenými v strediskových obciach. S uchádzačmi o prácu sa bude pracovať individuálne podľa ich potrieb prostredníctvom pracovnej rehabilitácie, tréningov pracovných zručností, cez umiestnenie na inkluzívnom trhu práce alebo umiestnenie v subjektoch sociálnej ekonomiky až po umiestnenie na otvorenom trhu práce.