8. Seniori si zaslúžia mať sa lepšie

Život ľudí v poproduktívnom veku prináša s ohľadom na demografický vývoj Slovenska zvýšenú dynamiku starnutia populácie.
Všeobecné trendy rastu kvality života prejavujúce sa vo zvyšovaní priemerného veku dožitia vytvárajú potrebu venovať oblasti
starostlivosti o seniorov zvýšenú pozornosť.


Chceme,
aby sa na seniorov pozeralo ako na generáciu, ktorá potrebuje mať vytvorené podmienky pre aktívne starnutie, ale
zároveň sa pamätalo na tých seniorov, ktorých zdravotný stav či sociálne zázemie vystavuje riziku prepadnutia sa do chudoby.


Hlavné ciele:
Zabezpečiť seniorom rámec, ktorý im umožní zdravšie starnutie, dostatočné pracovné príležitosti, dôstojné
bývanie, akceptáciu v spoločnosti a solidaritu zo strany ostatných skupín obyvateľstva.


Opatrenia:

 • Aktívne podporíme opatrenia Národného programu aktívneho starnutia.
 • Posilníme kompetencie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj o seniorov.
 • Zavedieme opatrenia zdravého životného štýlu a celkového zdravia seniorov vrátane systému ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, zneužívaním, zanedbávaním, násilím a diskrimináciou.
 • Zasadíme sa za vytváranie služieb pre seniorov zameraných na ochranu, prevenciu a udržanie psychického a duševného zdravia a prijmeme opatrenia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o staršiu generáciu posilnením pracovísk geriatrie a gerontológie, dlhodobej starostlivosti a rozšírením centier zameraných na Alzheimerovu chorobu a ďalšie neurodegenaratívne ochorenia.
 • Podporíme vytváranie podmienok pre dobrovoľnícke programy pre seniorov ako zdroj ich sebarealizácie a participácie na veciach verejných.
 • Zasadíme sa za rozvoj neformálneho celoživotného vzdelávania seniorov a organizáciu aktivít na podporu celostného osobnostného rozvoja človeka.
 • Otvoríme odbornú diskusiu na tému dedičského konania s cieľom predchádzať násiliu v rodinách z dôvodu dedenia majetku s dôrazom na ochranu osamelých osôb, vdov a vdovcov.
 • Podporíme vznik rád seniorov na miestnej a regionálnej úrovni na princípe participatívneho prístupu v oblasti obhajoby práv seniorov, pri riešení otázok životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi, vytvárania dôstojných podmienok pre život seniorov a v oblasti spolupráce pri tvorbe miestnej a regionálnej legislatívy týkajúcej sa seniorov.
 • Navrhneme jednoduchý dotačný systém pre seniorské organizácie na podporu ich činnosti a voľnočasových aktivít na miestnej úrovni.
 • Aktívne budeme presadzovať zameranie sektorov národného hospodárstva na striebornú ekonomiku. V oblasti stavebníctva podporíme využitie potenciálu “druhého bývania” seniorov v stavbách, ktoré lepšie zodpovedajú ich novým potrebám (napríklad chaty, chalupy), rekonštrukcie, budovanie špecializovaných miest pre život seniorov, komunitné bývanie ako nový segment pre stavebníctvo.
 • V oblasti poľnohospodárstva podporíme zvýšenie produkcie dostupných a kvalitnejších potravín s preukázateľne pozitívnym vplyvom na zdravie obyvateľov pri dodržiavaní zásad ekologickej udržateľnosti. Možnosti regionálnych podnikateľov zásobovať zariadenia pre seniorov ako aj seniorov v domácom prostredí.
 • V oblasti dopravy podporíme vytvorenie podmienok na mobilitu seniorov a odstránenie ich závislosti od iných (projektovanie dopravných prostriedkov uspôsobených pre seniorov, bezbariérovosť a podobne).
 • V oblasti sociálnych služieb rozvoj siete domácej starostlivosti pre starnúcich ľudí.
 • V oblasti zdravotnej starostlivosti rozvoj medicínskych smerov, ktoré sú vekovo orientované na seniorov (geriatria, gerontopsychiatria), potreba výchovy kvalifikovaných opatrovateľov s medicínskym vzdelaním orientovaných na seniorov.
 • V oblasti cestovného ruchu podpora zdravého životného štýlu, zábavy, rekreácie, lesníctva, turistiky, osobitného využitia potenciálu slovenského kúpeľníctva.
 • V oblasti technológií využitie komunikačných a počítačových technológií na podporu domácej starostlivosti, podpora technológií, ktoré môžu byť využívané nezávisle bez pomoci iných (medicína na diaľku a podobne) ale aj zjednodušenie ovládania spotrebičov, monitorovanie odkázanej osoby v domácom prostredí ako prevencia pred zbytočným úmrtím seniora.
 • V oblasti finančného sektora podpora možnosti súkromného zdravotného a penzijného pripoistenia, podpora nástrojov, ktoré umožnia čerpanie benefitov finančných produktov pre seniorov, personalizované poradenské služby, podpora špecifických bankových produktov pre seniorov, napríklad hypotekárnych úverov pre seniorov a dôchodcov (spätná hypotéka).
 • V oblasti práce a vzdelávania podpora projektov zameraných na rekvalifikáciu mladších seniorov (prispôsobovanie sa potrebám trhu), podpora programov na udržiavanie dôchodcov v aktívom stave, podpora programov zameraných na udržiavanie si sociálnych návykov pre ľudí vyššieho veku.
 • Finančne podporíme cielenú mediálnu kampaň „Nebojme sa dlhšie pracovať“ a pripravíme motivačné nástroje pre zamestnávateľov s cieľom udržania seniorov v pracovnom procese.
 • V oblasti dobrovoľníctva otvoríme odbornú diskusiu systému výkonu domáceho opatrovania seniorom, ktorý je po nástupe na dôchodok v dobrej fyzickej kondícii a má záujem vykonávať bezplatné opatrovanie pre iných seniorov vo vyššom veku. Následne by mohol mať senior − opatrovateľ benefit − nárok na bezplatné opatrovanie vo vyššom veku, keď bude na opatrovanie sám odkázaný. Doba bezplatného opatrovania by sa rovnala dobe, počas ktorej senior v minulosti vykonával opatrovanie.