10. Spolunažívanie marginalizovanej rómskej komunity by mohlo byť lepšie

Život marginalizovanej rómskej komunity je v našej spoločnosti dlhodobo poznamenaný naakumulovanými problémami. Rómovia
sa stali marginalizovanou skupinou obyvateľstva, ktorá sa aktuálne potýka s problémom nedostupnosti vody v miestach,
kde žijú, vylučovanie Rómov na okraj spoločnosti a znevýhodňovanie v oblasti vzdelávania, zamestnávania.


Chceme,
aby Rómovia, boli aktívne zapojení do procesu hľadania riešení pre ich komunitu. Skutočnou participáciou a prácou
s rómskymi deťmi od útleho veku vybudujeme vzájomný most k porozumeniu. Nastavenie motivačných podmienok zo strany
štátu v kombinácii s činným prístupom marginalizovanej rómskej komunity bude viesť k začleneniu a nie vylúčeniu.


Hlavné ciele:
Zvládnutie procesu úspešného zapojenia rómskej komunity do plnohodnotného života, v súčinnosti s rómskou
komunitou vybudovať dôstojné podmienky pre ich život.


Opatrenia:

 • Rozšírime poskytovanie služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi žijúcimi v marginalizovaných rómskych komunitách.
 • Podporíme vznikanie komunitných centier, ktoré sa budú venovať rozvoju osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít od útleho veku a budú v prevádzke aj v popoludňajších hodinách ako nástroj na dodatočné vzdelávanie detí.
 • V spolupráci s cirkvami a charitou podporíme vytváranie miest pre misijných pracovníkov pôsobiacich v marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby táto služba bola systémovo podporovaná z verejných zdrojov.
 • Podporíme projekty realizované treťosektorovými organizáciami, ktoré dosahujú pozitívne výsledky v práci v marginalizovaných rómskych komunitách.
 • Podporíme celonárodné projekty zamerané na integráciu detí z marginalizovaných rómskych komunít do vzdelávacieho procesu vo forme podpory asistentov na zvýšenie vzdelanostnej úrovne.
 • Podporíme vznik internátnych gymnázií vrátane 8-ročných pre talentované deti z marginalizovaných rómskych komunít.
 • Zabezpečíme vypracovanie systematického programu pre zlepšenie pracovných návykov Rómov, vytvoríme podmienky pre súkromný i verejný sektor k podpore zamestnávania rómskych žien aj mužov v oblastiach, kde je možné dosiahnuť rast ich zamestnanosti prostredníctvom vhodných programov zameraných na asistenciu pri zaúčaní do pracovného procesu a programov na zvýšenie kvalifikácie.
 • Pripravíme samosprávam podmienky na zvýhodnené zamestnávanie ľudí z marginalizovaných skupín obyvateľstva (vrátane Rómov).
 • Podporíme vznik sociálnych podnikov na úrovni samospráv, ktoré pomôžu zamestnávaniu Rómov vo verejnoprospešných činnostiach.
 • Vytvoríme vhodnejšie podmienky pre služby zamestnanosti tak, aby boli atraktívne aj pre zamestnávateľov.
 • Odbúrame legislatívne bariéry pre sociálne podniky − podporíme zamestnanosť pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít prácou v poľnohospodárstve, lesníctve, v stavebníctve, alebo v iných odvetviach.
 • Podporíme svojpomocné bytové výstavby a zaškolenia na stavbárske práce v marginalizovaných rómskych komunitách.
 • Podporíme možnosť garantovaných pôžičiek, prípravu infraštruktúry na svojpomocné budovanie vlastného bývania Rómov pre mestá a obce.
 • Podporíme programy na zvyšovanie hygienických štandardov v rómskych osadách a pripravíme programy pre mladé rómske matky zamerané na osvetu v oblasti pôrodnosti neplnoletých dievčat.