Regionálny rozvoj a cestovný ruch

1. VČASNÉ ZAPÁJANIE AKTÉROV MIESTNEHO ROZVOJA DO PRÍPRAV A IMPLEMENTÁCIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV POMOCI EÚ V NSK

Vytvoriť funkčnú, stabilnú a pritom flexibilnú platformu spolupráce všetkých relevantných partnerov pre nový spôsob správy územia, a to na základe Strategicko-plánovacích regiónov (SPR). To zabezpečí, že obce, mestá a VÚC budú lepšie a efektívnejšie spolupracovať pri správe svojho územia. Na rozhodovaní sa okrem samosprávy budú podieľať aj partneri relevantní pre konkrétnu oblasť rozvoja.

2. PODPORA MIESTNYCH UDRŽATEĽNÝCH EKONOMÍK PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNYCH ZNAČIEK KVALITY S AKTÍVNYM VYTVÁRANÍM PREDAJNÝCH MIEST A DISTRIBUČNÝCH SIETÍ

Podporiť miestnych výrobcov zjednodušením ich prístupu k spotrebiteľovi vytváraním predajných miest a ich výhodnejším postavením v procese regionálnych verejných obstarávaní, podpora nositeľov tradičných remesiel a výrobcov kvalitných a inovatívnych výrobkov ako predstaviteľov kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

3. VYBUDOVANIE REGIONÁLNEHO INOVAČNÉHO CENTRA ZAMERANÉHO NA INOVATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO A UDRŽATEĽNÉ INTELIGENTNÉ AGROPOTRAVINÁRSTVO

Spoluprácou s vedeckými a výskumnými inštitúciami prinavrátiť Nitrianskemu regiónu vedúce postavenie v oblasti moderného a inovatívneho poľnohospodárstva. Zamerať sa pritom najmä na spracovanie plodín a produktov na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Využiť tiež možnosti poľnohospodárstva pre sociálnu zamestnanosť na vidieku.

4. VYTVORENIE REGIONÁLNEHO FONDU ROZVOJA SPRAVOVANÉHO SAMOSPRÁVNYM KRAJOM, KTORÝ BUDE UMOŽŇOVAŤ RÔZNE FORMY FINANCOVANIA, OD GRANTOVÝCH PO REVOLVINGOVÉ

Vyčlenením časti prostriedkov z rozpočtu NSK do regionálneho rozvojového fondu pomôcť začínajúcim i existujúcim podnikateľom udržať výrobu a služby orientované na miestnu spotrebu a zvyšovať ich kvalitu a konkurencieschopnosť. Zamerať sa najmä na nositeľov regionálnych značiek kvality.

5. PODPORA BUDOVANIA MEDZINÁRODNÝCH KULTÚRNYCH CIEST A ZÁŽITKOVÝCH POZNÁVACÍCH CIEST ZAMERANÝCH NA PREZENTÁCIU LOKÁLNYCH JEDINEČNOSTÍ – V RÁMCI NICH AJ BUDOVANIE CYKLOCIEST

Posilňovať potenciál medzinárodných európskych kultúrnych ciest a regionálnych zážitkových ciest budovaním atraktívnych zastávok na ich trasách. Zamerať sa pritom najmä na vytvorenie informačného a navigačného systému zastávok, obohatenie zastávok o zážitkové atrakcie a podujatia, v prípade významných pamiatok o ich opravy a rekonštrukcie. V prípade ciest zameraných na regionálne jedinečnosti ísť cestou budovania komplexnejších ponukových bodov, ako napríklad „živých“ vinohradníckych areálov s predajnými pultmi miestnych výrobkov, ochutnávkou miestnej gastronómie a zázemím pre kultúrne podujatia.

6. PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY SLUŽIEB PRI VYUŽÍVANÍ TERMÁLNYCH PRAMEŇOV A VZNIK KÚPEĽNÉHO TURIZMU

Modernizáciu existujúcich termálnych kúpalísk a sieťovaním doplnkových turistických a gastronomických produktov v ich okolí vytvárať atraktívne strediská cestovného ruchu celoštátneho významu. Pomáhať tiež pri využívaní liečebných účinkov termálnych vôd na vznik kúpeľného cestovného ruchu.

7. UDRŽATEĽNÁ PRIAMA PODPORA ATRAKTÍVNYCH A NOSNÝCH PODUJATÍ S VEĽKOU NÁVŠTEVNOSŤOU VYTVÁRAJÚCICH CIELENÝ IMIDŽ NSK AKO TURISTICKY NAVŠTEVOVANÉHO KRAJA

Profesionalizáciou činnosti KOCR ako aktívnej destinačnej agentúry s vlastným marketingom, rozpočtom a kalendárom organizovaných nosných podujatí zabezpečiť pravidelnosť nosných atraktívnych podujatí v kraji. Zamerať sa pritom na podujatia na zastávkach európskych kultúrnych ciest, regionálnych zážitkových ciest a v sídlach veľkých termálnych kúpalísk a aquaparkov s najväčšou návštevnosťou v kraji.

8. KULTÚRA

Žijeme v období výrazného poklesu záujmu o kultúru. 

Zasadíme sa o maximálne sprístupnenie divadiel, múzeí a kultúrnych podujatí v gescii Nitrianskeho samosprávneho kraja aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Zlepšíme kvalitu informovania  o kultúrnom dianí v našom kraji.

Prioritne sa zameriame na transparentný a spravodlivý dotačný systém na podporu kultúry a kultúrnych pamiatok v našom kraji.

Zvýšime tempo obnovy národno-kultúrnych a kultúrnych pamiatok v spolupráci so štátom a využívaním zdrojov z dostupných fondov.

Modernizácia a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Zabezpečíme pasportizáciu budov v ktorých sídlia kultúrne inštitúcie. Na základe vyhodnotených dát budeme postupovať v rekonštrukciách, obnovách budov a znižovaniu ich energetickej náročnosti, vrátane sakrálnych objektov.

Garant pre Rregionálny rozvoj a cestovný ruch
danobalko@gmail.com

Garant pre oblasť kultúra
peter.cocher77@gmail.com

GARANT PRE OBLASŤ KULTÚRA

Vyštudoval som politológiu. Skutočnú vysokú školu som však absolvoval ako poradca predsedu NR SR, podpredsedu NR SR pre vnútornú politiku aj ako asistent poslanca NR SR počas vlády premiérky Ivety Radičovej a nástupu jednej politickej strany v ďalšom volebnom období. Toto turbulentné obdobie ma veľa naučilo a utvrdilo v tom, že v politike je dôležité byť kompetentným, no zároveň slušným.

Aktuálne som zodpovedný za  podujatia na Bratislavskom hrade a  v NR SR. Som spoluorganizátorom množstva kultúrnych a spoločenských podujatí, akými boli napríklad koncert speváka Stinga, každoročný džezový festival, Letné Shakespearovské slávnosti, či veľkého počtu prijatí najvýznamnejších predstaviteľov štátov Európy i celého sveta. Mám skúsenosti s komplexnou správou Bratislavského hradu,  jednej z najvýznamnejších národnokultúrnych pamiatok na Slovensku.

Všetky tieto pracovné a osobné skúsenosti chcem využiť v prospech Nitrianskeho kraja. Budem sa snažiť o lepšie nastavenie efektívnej spolupráce medzi župou a obcami, mestami i štátom aj o maximálne využitie dotačných mechanizmov na rozvoj umenia a kultúry v kraji.