Všeobecná agenda

1. SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC

Sociálny program pre zamestnancov úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nsk. Investovanie do ľudského potenciálu a skvalitnenie pracovného prostredia pre zamestnancov NSK.

2. KRAJ MUSÍ MAŤ SVOJE DÔSTOJNÉ SÍDLO

3. TRANSPARENTNÉ VÝBEROVÉ KONANIA A PREHĽADNÝ ROZHODOVACÍ PROCES

Transparentné výberové konania na riadiace pozície. Komisie zložené z odborníkov v danej oblasti a vo väčšom počte ako politické nominácie.

4. MLADÍ ĽUDIA – POKLAD NÁŠHO KRAJA

Snažiť sa o vytvorenie priestoru pre mladých ľudí, kde sa môžu zapájať do diania v kraji. Spolupráca s mládežníkmi, organizáciami a Krajskou radou mládeže. Vytvorenie dotačnej schémy pre oblasť mládeže a práce s mládežou – podpora tvorby klubov a aktivít pre mladých ľudí v obciach. Systematická podpora práce s mládežou (inštitucionálny grant pre Nitriansku krajskú radu mládeže ako strešnú organizáciu mládežníckej organizácií v NSK; dotačná schéma pre oblasť mládeže a práce s mládežou – podpora tvorby klubov a aktivít pre mladých ľudí v obciach …)

5. KAŽDÁ STREDA PATRÍ ĽUĎOM

Lepšia a otvorenejšia komunikácia NSK (s občanmi, inštitúciami, médiami, obcami).

6. VYPRACOVANIE STRATEGICKEJ VÍZIE ROZVOJA KRAJA

Vízia s reálnymi dátami a akčným plánom.

7. VYBUDOVANIE ANALYTICKÉHO ÚTVARU NSK