Životné prostredie

1. OBNOVA STROMOVÝCH ALEJÍ

Pozdĺž líniových cestných stavieb (spájajúcich jednotlivé obce v regióne – dôležité biokoridory pre migráciu vtáctva a hmyzu).

2. PRI REKONŠTRUKCII VEREJNÝCH BUDOV
PREFEROVAŤ „ZELENÉ“ RIEŠENIA

Zelené strechy, alternatívne zdroje energie, zadržiavanie dažďovej vody.

3. VYTVORENIE AKČNÉHO PLÁNU NA OCHRANU LESOV

(Po vzore bbsk) a lesného bohatstva na vytvorenie uceleného konceptu ochrany lesov, preklenutie s územným plánom kraja.

4. ODSTRÁNENIE VIZUÁLNEHO SMOGU

– Nahradiť vizuálny smog zeleňou, naprieč celým krajom vykonať hĺbkovú kontrolu billboardov, reklám a pútačov a ich povolení v spolupráci so samosprávou.

5. ZA KAŽDÝ JEDEN VYPÍLENÝ STROM NSK VYSADÍ DVA ĎALŠIE