Zdravotníctvo

Starnutie ambulantných lekárov a zdravotných sestier predstavuje v dohľadnej dobe reálnu hrozbu pre zánik ambulancií. Odborná príprava po maturite pre prácu v ambulancii predstavuje u sestier 3-5 rokov, u lekárov minimálne 8 rokov. Na personálnu výmenu je nutné cielene sa pripraviť.

Zákon dáva VÚC kompetencie pre aktívny dohľad nad personálnym zabezpečením ambulantného sektora. VÚC má viesť evidenciu ambulancií a odborov, ktorým hrozí do niekoľkých rokov zánik. Chýbajú však implementačné postupy.

Preto plánujem v spolupráci s lekármi presadiť a uviesť do praxe.

1. ZAVEDENIE SYSTÉMU KONTINUÁLNEHO PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA V AMBULANTNEJ ZLOŽKE

Zdôvodnenie: Viac ako 50% lekárov v ambulanciách primárneho kontaktu aj špecialistov, je nad dôchodkovým vekom, alebo sa k nemu blíži. Výchova samostatne pracujúceho lekára trvá od ukončenia školy minimálne 2-5 rokov.

Podľa novej právnej úpravy je VÚC ústredný bod v nábore a v technickej, logistickej a administratívnej pomoci pre absolventa. VÚC vyhlási „voľné pozície v danom VÚC“ na základe analýz siete a vekovej štruktúry PZS.

  • Akútne nedostatkové – potreba nových ambulancií
  • S perspektívou personálnej obmeny za 3 až 5 rokov podľa doby prípravy v danej špecializácii
  • Cez určený informačný kanál sa táto informácia dostane k absolventom
  • spolupráca s lekárskymi fakultami
  • spolupráca so Spolkom medikov
  • zverejnenie na FB skupinách medikov
  • zverejnenie na stránkach, FB VÚC a mesta, v ktorom je voľná pozícia
  • objasní model a garancie fungovania nasledovným spôsobom
  • systém pravidelného prehodnocovania (pokiaľ štát nestanoví pevnú sieť pre jednotlivé odbory) skutočností, kde a v akom čase bude nevyhnutné doplniť v ambulanciách personál

Absolvent so záujmom o prácu v ambulantnom sektore bude mať primárny kontakt ohľadom zamestnania s VÚC spôsobom uvedeným vyššie. Po podpísaní dohody o rezidentskom programe, VÚC preberá hlavnú logistickú úlohu v uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu s nemocnicou. Na základe dohody s príslušnou nemocnicou sprostredkuje kontakt absolvent – nemocnica s potrebnou administratívnou a logistickou podporou pre absolventa s tým, že nemocnica prijme absolventa so zaradením do rezidentského programu v špecializácii podľa určenia VÚC. Výsledkom bude zmluva – dohoda – VÚC – nemocnica – absolvent – odchádzajúci lekár.

Zavedieme systém pravidelného prehodnocovania
(pokiaľ štát nestanoví pevnú sieť pre jednotlivé odbory) skutočností, kde a v akom čase bude nevyhnutné doplniť v ambulanciách personál.

Vyhlasovanie ponuky na voľné miesta v zdravotníckom sektore s balíkom bonusov.

2. SPOLUPRÁCA SO STREDNÝMI A VYSOKÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI A OŠETROVATEĽSKÝMI ŠKOLAMI,

Osveta a nábor – obdobne ako u lekárov, s väčšou intenzitou (kampaň na základných a stredných školách, štipendiá pre deti zo sociálne odkázanej vrstvy, rovnaký hlásny systém aj pre sesterské miesta s ohľadom na blížiaci sa vek dôchodku). Systém osvety na základných a stredných školách – motivácia pre zdravotnícke povolanie. Napomáhať absolventom rezidentského štúdia s logistikou založenia novej ambulancie alebo výmeny v existujúcej ambulancii.

3. GRANTOVÁ PODPORA A POMOC

So vzdelávaním sestier a nižšieho zdravotníckeho personálu – kombinácia návratnej a nenávratnej zložky. Presadenie grantov a podporných štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl ošetrovateľstva zo sociálne slabších skupín. Podpora výchovy stredného zdravotníckeho personálu z tretích krajín.

4. NAVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV V ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROCH

A s tým spojená finančná a materiálna podpora. Vyvíjať tlak na štát, aby bola personálna politika v zdravotníctve stredom záujmu.

Garantka pre oblasť Zdravotníctva
kolejakova@nextra.sk

GARANTKA PRE OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVO

Som lekárkou 28 rokov. Po skončení 1. lekárskej fakulty Kalovej univerzity v Prahe som 10 rokov pracovala ako detský lekár vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch na detskom oddelení, kde som získala v roku 1998 atestáciu v detskom lekárstve a v roku 2003 atestáciu v odbore klinickej imunológie a alergiológie. Od roku 2004 pracujem v neštátnej. imunoalergologickej ambulancii ako vedúci lekár. Popri svoje práci ambulantného špecialistu sa venujem prednáškovej činnosti a vzdelávaniu budúcich alergológov. Poznám veľmi dobre problémy oboch sektorov ako ambulantného tak nemocničného. Vždy som sa snažila veci okolo mňa meniť a zlepšovať. Dnes je čas posunúť sa ďalej. Ambulancie ošetria 60% všetkých pacientov za rok. Sú ponechané sami na seba a pre lepšie fungovanie nášho zdravotníctva je potrebné to zmeniť.