Sociálna oblasť

Podstatou mojej vízie spravovania kraja v duchu „BLIŽŠIE K ĽUĎOM“ je jej napĺňanie ROVNAKO ku všetkým, s poznaním ich požiadaviek a s poznaním odborných požiadaviek problematiky sociálnych vecí. Niektoré z vízií a cieľov predkladáme v rámci nášho volebného programu. Zároveň, tieto vízie a ciele sú a naďalej budú predmetom vzájomnej komunikácie práve s tými, ktorých sa to týka:

1. BLIŽŠIE K OBČANOM KRAJA, K OBCIAM, MESTÁM, K OKRESOM

 • poskytovaním sociálnych služieb krajom V KAŽDOM OKRESE;
 • mimoriadnou DOTÁCIOU kraja na sociálne služby obciam
  • podporou opatrovateľskej služby pre občanov miest a obcí;
  • podporou služby monitorovania a signalizácie pomoci pre OSAMELO ŽIJÚCICH SENIOROV, pre odkázaných a núdznych OBČANOV;
 • podporou zriaďovania SOCIÁLNYCH PODNIKOV
 • podporou budovania KOMUNITNÝCH CENTIER  a podporou terénnej sociálnej práce v mestách a obciach pre občanov so zdravotným postihnutím, vrátane rodín s deťmi so zdravotným postihnutím;
 • KOMUNIKÁCIOU (stretávaním sa) s občanmi miest a obcí, s predstaviteľmi a zamestnancami miest a obcí, s cieľom spoločného smerovania kraja v sociálnych veciach a pod.

2. BLIŽŠIE K PRÍJMATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KRAJI

 • podporou možností pre zotrvanie občana DOMA VO SVOJEJ OBCI, MESTEvo svojej komunite – s dôrazom na poskytovanie komunitných sociálnych služieb;
 • vytváraním podmienok pre kvalitatívne lepšie vzťahy založené na  TRIPARTITNEJ SPOLUPRÁCI:  rodina – prijímateľ – poskytovateľ  sociálnych služieb;
 • prizývaním zástupcov prijímateľov sociálnych služieb ku komunikácii a k stretávaniam s PREDSEDNÍČKOU KRAJA, prostredníctvom jej poradných orgánov; 
 • zameraním sa na kvalitu sociálnych aj zdravotných služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb poskytovaním DLHODOBEJ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI;
 • podporou ZAMESTNÁVANIA prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prejavujú záujem o prácu; podporou zriaďovania chránených dielní a chránených pracovísk;
 • zriadením inštitútu OMBUDSMANA pre prijímateľov sociálnych služieb, určeného na ochranu práv prijímateľov sociálnych služieb a pod.

3. BLŽŠIE K ZAMESTNANCOM V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

 • zavedením pravidelného STRETÁVANIA SA SO ZÁSTUPCAMI všetkých poskytovateľov sociálnych služieb formou porád s predsedníčkou kraja;
 • podporou silného SOCIÁLNEHO PROGRAMU kraja vo vzťahu k zamestnancom, s benefitmi zameranými na kvalitu života zamestnancov, psycho-hygienu, regeneráciu síl, osobnostným aj platovým ohodnotením, skvalitňovaním pracovných podmienok;
 • OCHRANOU POSTAVENIA zamestnancov sociálnych služieb; tvorbou bezpečných pracovných podmienok, ochranou zdravia zamestnancov; podporou atraktívnosti práce v sociálnych službách, zvyšovaním spoločenského statusu zamestnancov;
 • podporou POZITÍVNEHO OBRAZU o výkone a výsledkoch práce zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách, zvyšovaním povedomia verejnosti o dôležitosti a význame práce v sociálnych službách pre občanov kraja a pre spoločnosť;
 • podporou stretávania sa, vzájomnej komunikácie a VÝMENY SKÚSENOSTÍ zamestnancov jednotlivých odborných profesií medzi sebou, v rámci všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji verejných aj neverejných;
 • podporou vzdelávania a rôznych foriem PERSONÁLNEJ A INTERAKTÍVNYCH FORIEM PRÁCE, supervízie, psycho-sociálnych výcvikov, teambuildingov,  zacielených na konkrétne potreby zamestnancov a vytváranie tímového ducha, odborného, správneho a bezpečného výkonu množstva komplexných činností a výkonu jednotlivých úkonov;
 • vytváraním podmienok pre prácu zamestnancov, ktorí sú rodičmi maloletých detí a pracujú vo viaczmennej prevádzke;
 • podporou fungovania ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ u poskytovateľov sociálnych služieb;
 • zriadením inštitútu OMBUDSMANA pre zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách, určeného na ochranu ich práv.

4. BLIŽŠIE K POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KRAJI

 • zameraním sa na VEREJNÝCH AJ NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV; spoluprácou pri tvorbe všeobecných záväzných nariadení a usmernení v sociálnej oblasti a spoločným riešením dôležitých situácií;
 • zavedením DOTAČNÉHO MECHANIZMU pre poskytovateľov na vybavenie, odborné intervencie, podujatia a aktivity, ktoré sú NAD RÁMEC poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, nielen v rámci bežných ale aj kapitálových výdavkov;
 • vytvorením inštitútu KRAJSKEJ RADY neverejných poskytovateľov sociálnych služieb posilniť postavenie NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA sociálnych služieb ako strategického partnera kraja; 
 • podporou spolupráce: poskytovateľ – odbor sociálnych vecí – kraj, priniesť odbornú, kontinuálnu a otvorenú atmosféru; formálne aj neformálne stretávanie sa, napríklad na Konferenciách o sociálnych službách v kraji…, formou
  • METODICKEJ podpory poskytovateľov, tvorbou spoločnej metodiky;
  • organizovaním metodických stretnutí jednotlivých PROFESIÍ poskytovateľov sociálnych služieb kraja (sociálnych pracovníkov, ekonómov, sestier, prevádzkových pracovníkov apod.);
  • organizovaním stretnutí ku KVALITE poskytovaných sociálnych služieb s poskytovateľmi sociálnych služieb kraja;
  • vytváraním priestoru pre otvorené riešenia „pseudo“ ľudských práv a slobôd – tak prijímateľov, ako aj poskytovateľov a ich zamestnancov atď.;
 • podporou ATRAKTÍVNOSTI povolania v sociálnych službách, získavania a stabilizovania personálu v sociálnych službách;
 • podporou PRAXOVÝCH PRACOVÍSK u poskytovateľov sociálnych služieb, vytvárať priestor pre kvalitné edukačno-interaktívne vzdelávanie a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb;
 • podporou odborných MANAŽÉRSKYCH STRETNUTÍ a vzdelávaním štatutárov poskytovateľov, v celej rozmanitosti riadených činností (odborných, obslužných, ďalších, prevádzkových, ekonomicko-hospodárskych, administratívnych) otvárať priestor na výmenu skúseností;
 • podporou rozvoja, využívania a spolufinancovania SMART technológií a informačných technológií;
 • podporou modernizácie, debarierizácie a humanizácie PROSTREDIA zariadení sociálnych služieb;
 • podporou fungovania ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ u každého poskytovateľa sociálnych služieb.

5. BLIŽŠIE K INŠTITÚCIÁM V KRAJI, KTORÉ SÚ PREPOJENÉ NA SOCIÁLNE SLUŽBY

 • SPOLUPRÁCOU so všetkými inštitúciami miest a obcí v kraji, so štátnymi inštitúciami,  organizáciami poskytujúcimi sociálne služby, organizáciami poskytujúcimi služby sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckymi organizáciami, školami, s mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami a neziskovými organizáciami, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny,  vzájomnou spolupracujúcou súčinnosťou, atď.;
 • vytváraním tlaku na VLÁDNE ORGÁNY a organizácie sociálnych služieb, tlaku pri tvorbe zákonov a ich noviel, tlaku nielen na sociálnu ale aj ekonomickú oblasť sociálnych služieb, na riešenia krízových situácií, na úzku spoluprácu na úrovni vyšších územných celkov,  a pod.;
 • úzkou a prioritnou spoluprácou s Odborom sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako kvalifikovanou ODBORNOU silou sociálnych služieb kraja.

Prepojeniu spolupráce všetkých zložiek budú slúžiť mnohé a rôzne formálne aj neformálne aktivity predsedníčky kraja, poradné orgány, konferencie a stretnutia na úrovni každého článku kraja, okrem iného:

  • Rady predsedníčky kraja pre práva starších
  • Rady predsedníčky kraja pre práva osôb so zdravotným postihnutím
  • Rady predsedníčky kraja sociálnych služieb miest a obcí kraja
  • Krajskej rady neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
  • Inštitútu Ombudsmana pre sociálne služby – pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách
  • Konferencií o sociálnych službách v kraji
  • organizovaním stretnutí a stretávaní sa predsedníčky kraja so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb kraja a pod.

Garantka pre Sociálnu oblasť
a zdravotné postihnutie
smehilova@gmail.com

ODBORNÁ GARANTKA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ A ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

Odborná garantka a riaditeľka Strediska sociálnych služieb v o.z. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, v ktorom pracuje od jej založenia. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pôsobila desať rokov. Vydala viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Je autorkou celoslovenskej kampane zameranej na scitlivovanie vnímania ľudí so zdravotným postihnutím spoločnosťou. Dlhé roky aktívne spolupracuje na tvorbe viacerých programov, stratégií, koncepcií a legislatívnych návrhov určených pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Je členkou Výboru Platformy Sociofórum za Nitriansky kraj. S nepočujúcimi vyrastala a profesne sa viac ako dve desiatky rokov venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Pôsobila ako členka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je členkou Komisie sociálnej pomoci NSK a predsedníčkou Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. Stála pri tvorbe všetkých komunitných plánov sociálnych služieb v meste Nitra a aktívne participovala na tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK.

www.annasmehilova.sk

Supervízia a spolupráca na programe
vbmojdomov@gmail.com

SUPERVÍZORKA, MANAŽÉRKA KVALITY A RIADITEĽKA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI NITRIANSKEHO KRAJA “MÔJ DOMOV” TOPOĽČANY.

Súbežne lektorka-metodička v tíme hodnotiteľov kvality IA MPSVR SR ale aj lektorka akreditovaných vzdelávaní zameraných na sociálnu rehabilitáciu. Svojou pôvodnou orientáciou štúdia na strednej aj vysokej škole ekonomickej a neskôr svojim zameraním na humanitné smery, ako je psychoterapia, liečebná pedagogika a sociálna práca sa postupne vyprofilovala do riadiacich rolí v sociálnych službách, kde je dôležité citlivé sociálno-ekonomické skĺbenie potrieb a možností vo vzťahu ku každému človeku individuálne.
Dlhodobo sa orientuje na prácu so seniormi, na ľudí v aktívne činnom veku s psychiatrickými diagnózami a na ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálne služby krízovej intervencie. U ľudí v aktívne činnom veku so zdravotným, psychiatrickým alebo sociálnym znevýhodnením zacieľuje svoje aktivity na takú podporu ich individuálneho potenciálu, ktoré sú stabilizačné a motivujúce k návratu do bežného prostredia. Je obhájkyňou rozvoja komunitných sociálnych služieb, zástankyňou podpory ľudských práv tak u prijímateľov sociálnych služieb ako aj u zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich v sociálnych službách.