Školstvo

Stredné školstvo v kraji má za úlohu zabezpečiť taký výchovno-vzdelávací program, aby na jeho konci boli zruční, vzdelaní, samostatní mladí ľudia, schopní a o seba postarať, tvoriť hodnoty, alebo ďalej úspešne študovať na vyššom stupni vzdelania.

1. NA ÚRADE VZNIKNE SEKCIA PRE DUÁLNE VZDELÁVANIE

Analýza štruktúry študijných odborov a následná reprofilizácia s dôrazom na uplatnenie v praxi u domácich zamestnávateľov.

Do spolupráce pozvem zamestnávateľov z regiónu, s ktorými prepracujeme školské vzdelávacie programy a prispôsobíme ich potrebám zamestnávateľov. Výrazne zvýšime počet študentov v duálnom vzdelávaní.

2. ROZVÁŽNE OPTIMALIZÁCIA SIETE ŠKÔL S CIEĽOM ZVÝŠENIA KVALITY ICH VZDELÁVANIA. UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ ODBORY USPORIADAME ROZUMNE, PODĽA POTRIEB REGIÓNU

3. VÄČŠÍ OBJEM PROSTRIEDKOV PRE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKÔL A ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA

Vytvorenie podmienok na systematický a prehľadný spôsob investovania do rozvoja stredného školstva v rámci kraja z vlastných aj projektových prostriedkov.

4. PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S RIADITEĽMI, MANAŽÉRMI ŠKÔL S CIEĽOM ZLEPŠIŤ VZÁJOMNÚ INFORMOVANOSŤ, ZDIEĽAŤ PRÍKLADY DOBREJ PRAXE A NACHÁDZAŤ NAJLEPŠIE RIEŠENIA PRE ROZVOJ ŠKOLSTVA V REGIÓNE

Iniciovanie korektného rozhodovania v oblasti rozvoja stredného školstva prostredníctvom pravidelných rokovaní so zástupcami všetkých zriaďovateľov na úrovni kraja.

5. AKTÍVNA PERSONÁLNA A FINANČNÁ PODPORA PRE PERSPEKTÍVNYCH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV NA VŠETKÝCH POZÍCIÁCH S CIEĽOM VYTVORIŤ SYSTÉM TRANSPARENTNEJ PODPORY KARIÉRNEHO RASTU NA ÚROVNI NÁŠHO KRAJA