PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Ivana Hudaszek Semjanová – TÍM KRAJ NITRA

Ivana Hudaszek Semjanová narodená 7. 12. 1965 v Nitre. Žijem  a pracujem vo Vrábľoch. Som vydatá a mám 29-ročného syna Andreja, ktorý ukončil Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave a momentálne pracuje ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Bratislave. Manžel pracuje ako živnostník v stavebníctve.

Po absolvovaní vrábeľského gymnázia som vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre –  učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobáciu slovenský jazyk a literatúru – občiansku náuku. V súčasnosti vyučujem na Gymnáziu vo Vrábľoch ako pedagogická zamestnankyňa s druhou atestáciou a rigoróznou skúškou.

Rigoróznu skúšku som absolvovala v roku 2008 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Obhájila som rigoróznu prácu na tému Vývoj územného a správneho usporiadania SR od roku 1918.

Vo svojej učiteľskej práci sa venujem výchove k ľudským právam. Sama sa v tejto oblasti vzdelávam. Absolvovala som vzdelávací seminár v oblasti výučby holokaustu v Jad Vašem v Jeruzaleme. Som členkou Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv pre stredné školy a predsedníčkou OĽP v Nitrianskom kraji.

Niekoľko rokov som bola predsedníčkou a členkou krajskej komisie Stredoškolskej odbornej činnosti v odboroch právo, politológia, filozofia, dejepis sociológia, psychológia, pedagogika. Recenzovala som učebnice finančnej gramotnosti, občianskej náuky pre základné školy, lektorova som učebnicu občianskej náuky pre gymnáziá.  V roku 2020 mi bolo udelené najvyššie ocenenie v rezorte školstva – Veľkú medailu svätého Gorazda som získala za mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. A v roku 2021 som obdržala Cenu Miroslava Kusého za dlhoročnú prácu v Celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv.

V súčasnosti kandidujem do mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch a do VÚC. Mojou snahou je podieľať sa na rozvoji mesta, kraja a regiónu. Svoje aktivity chcem realizovať v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dopravy, kultúry, športu a voľného času.